Wat maakt ons bijzonder

Uniek van We’RHERE is de 0 tot 8 jaar begeleiding.

Onze strategie is erop gericht om onze doelgroep acht jaar lang trede voor trede te begeleiden richting volwaardige deelname als burger en als professional. We zetten in een vroeg stadium in op doorbreken van isolement en uitzichtloosheid.

Wij zien dat in het reguliere proces van begeleiding ‘het vinden van een baan-op-niveau’ niet als basisbehoefte wordt gezien terwijl dit juist één van de grootste drijfveren is om langdurig gecommitteerd aan het integratieproces te werken. Juist daarom is onze aanpak uniek en gericht op zowel het welzijn, sociale activatie en arbeidsparticipatie. Dit doen we niet alleen, maar middels een learning-community die eerdere nieuwkomers in staat stelt van waarde te zijn voor latere nieuwkomers waardoor de betrokkenheid zich op een duurzame manier laat gelden.

In deze 8 jarig begeleiding menen we uniek te zijn. Hoewel er programma’s bestaan die helpen met vinden van een baan of leerwerktrajecten die de aanloop tot een baan helpen te voorspoedigen zijn geen van deze alternatieven echter gericht op de lange termijn en garandeert eenzelfde kwaliteit en succespercentage in de toetreding tot de arbeidsmarkt zoals wij dat kunnen.

Missie

Verspreid over Nederland wonen grote groepen asielzoekers en vluchtelingen in centrale opvanglocaties. Deze vluchtelingen komen vaak uit heftige situaties in hun land van herkomst en hebben op de vlucht en reis naar een meer veilige plek veel moeten doorstaan. Eenmaal in Nederland zijn er nog vele andere knelpunten in de leefsituaties van deze vluchtelingen die het leven voor hen lastiger maken dan wenselijk. De missie van We’RHERE is om het uitzicht van deze mensen te vergroten, ondersteuning te bieden in het proces van inburgeren en de kansen op succesvolle integratie te verbeteren.

Doelstellingen

De centrale doelstelling is de maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie bevorderen door projecten uit te voeren die actief eventuele drempels voor deze nieuwe Nederlanders wegnemen. Hiertoe wordt concreet gewerkt aan vijf doelstellingen:

  • Psychisch- en emotioneel trauma verminderen;
  • Versterken van aansluiting en verbondenheid met de Nederlandse samenleving;
  • Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid vergroten;
  • Toekomstperspectieven bieden en uitzicht op een passende baan verbreden;
  • Ontwikkelen van (nieuwe/extra) professionele vaardigheden ter bevordering van employability en zelfstandigheid.

Naast de participerende en arbeidsgerichte activiteiten, doen de vluchtelingen middels de community-activiteiten ook veel ervaringen op van elkaar en oefenen ze in veilige setting met deelvaardigheden. Deze zogenoemde community-activiteiten dragen bij aan een veilige, open, betrokken gemeenschap die ervoor zorgt dat de statushouders maximaal kunnen landen in een nieuwe omgeving.

Visie

Volgens ons is het vermogen van een individu om zich dagelijks met liefde en passie in te zetten voor de medemens en vanuit eigen kracht de levens van anderen zinvol te willen verbeteren, de hoogste uitkomst van integratie. Een toekomst in Nederland betekent meer dan overleven, het betekent streven naar impact en doelen stellen die verderop in de horizon te zien zijn. Pas wanneer mensen iets willen bereiken en verantwoordelijkheidsgevoel ervaren, zullen zij namelijk hun capaciteiten maximaal benutten en een optimale bijdrage leveren aan een sterke samenleving. Kennis van zaken en diploma’s spelen daarbij slechts een ondergeschikte rol. Doorslaggevend voor het aanpassen aan een nieuwe omgeving is dat mensen zichzelf opnieuw willen uitvinden (daarbij hun interesses en talenten in zo vroeg mogelijk stadium weer centraal stellen), dat ze de samenleving leren kennen en dat ze het lef en zelfvertrouwen ontwikkelen om hun ambities te volgen.

Lange termijn

Onze ambitie is dat enerzijds de werkgevers in Nederland de weg naar vluchtelingen makkelijk en snel weten te vinden bij hun wervingsproces. Anderzijds willen we dat nieuwkomers zelfstandig en met zelfvertrouwen de weg naar werkgevers weten te vinden. Door de doelgroep sociaal te activeren en te coachen middels een heldere op maat gemaakte planning slagen we er in deze doelgroep te ondersteunen en te groeien richting bewustwording, zelfvertrouwen en actieve deelname aan de samenleving. Wij denken daarbij niet in korte termijn alleen. Deelnemers kunnen gedurende een periode van acht jaar op onze begeleiding en support rekenen en tegelijk onderdeel blijven uitmaken van cirkels met gelijkgestemden.