Werkwijze & methodiek

Samen met onze partners bieden wij sectorale trainingen en cursussen aan en begeleiden wij hoogopgeleide statushouders bij de noodzakelijke vereisten om een baan op niveau te krijgen. We'RHERE helpt zowel om nieuwe carrière mogelijkheden te verkennen en om aan de hand van eerdere werkervaring en eerder behaalde diploma’s de weg naar een baan in eigen sector te vinden.

Onze werkwijze

Onze werkwijze is er enerzijds op gericht de nieuwkomers zelfstandig en met zelfvertrouwen de weg naar werkgevers te laten vinden. Anderzijds willen we dat werkgevers in Nederland de weg naar vluchtelingen makkelijk en snel weten te vinden bij hun wervingsproces.

Hiervoor werken we zowel aan de sociale activatie en de employability van de vluchteling en organiseren we in samenwerking met koepelorganisaties, bedrijven en instellingen in Nederland trainingen, workshops, stages en bijeenkomsten waar we vluchtelingen en werkgevers bij elkaar brengen.

Onze methodiek

Onze methodiek kenmerkt zich door een drie-treden model. Deelnemers krijgen de middelen aangereikt om de tredes te doorlopen tot het zijn en voelen van een volwaardige burger aan de maatschappij. Wij zetten sterk in op participatie vanaf dag één. Ook geloven wij dat er een investering nodig is van ten minste 8 jaar om ‘op niveau’ banen te vinden en te kunnen behouden.

 

Trede 1: Participatie vanaf dag één.

Voorop bij de activiteiten van We’RHERE staat werken aan de ‘sociale participatie’ van de deelnemers. Alleen het beheersen van de taal is niet voldoende. Om de taal en cultuur beter te leren kennen en begrijpen is lokale participatie (bijvoorbeeld actief zijn in de wijk, bij een sportvereniging, contact leggen met de buren, etc.) ontzettend belangrijk. Juist in de eerste vier jaar is de aanmoediging het hoogst nodig. Om de lokale participatie te bevorderen zullen we onze deelnemers coachen in het aanleggen van een sociaal netwerk binnen de woongemeente en zich tegelijkertijd helpen voor te bereiden op het opdoen van eerste contacten met andere Nederlanders.

Trede 2: Laagdrempelige oriëntatiemogelijkheid en on-job-begeleiding.

Het is haast onmogelijk voor de statushouders om meteen als volwaardige professional te kunnen participeren op het niveau dat men gewend was. Hier is het zelfvertrouwen niet altijd voor aanwezig, wordt de Nederlandse taal niet goed genoeg gesproken en de gang van zaken hier niet goed genoeg voor gekend. We bieden de deelnemers tijdens ons begeleidingstraject in de tweede trede daarom zoveel mogelijk gelegenheid geven te groeien in zelfvertrouwen, door mee te draaien als vrijwilliger of assistent in het beroepsveld en met eigen ogen in te zien hoe de organisaties in Nederland werken. Zo kan de deelnemer laagdrempelig kennis maken met de Nederlandse cultuur, met het systeem, de omgangsvormen en ongeschreven regels. Met behulp van on-job-begeleiding zullen we zo aan het bouwen van perspectief werken.

Trede 3: Verdere (door)groei als professional

In de derde trede richten wij op mogelijkheden voor een doorgroei binnen de gewenste sector of een passende carrière-impuls om op ‘eigen niveau’ een baan te krijgen. Gedurende het hele 8 jaar durend traject werken leden namelijk aan hun ‘Employability’ en/of ‘Entrepreneurial skills’. Deze realiseren wij door het bieden van coaching, maar ook door het delen van expertises en inzichten door de leden binnen de ‘Learning Community’. Wij geloven dat door de sociale activatie in deze fase het taalprobleem grotendeels opgelost is, hierdoor kunnen we volledig richten op de potentie en de bekwaamheid van de deelnemer. Daarin kan de deelnemer ook besluiten te kiezen voor een (hybride) ondernemerschapsroute waarin de deelnemer nieuwe dimensies en mogelijkheden die hij/zij gekregen heeft door de eerste baan en aangeboren nieuwe netwerken kan verzilveren.

Learning Community

In elke ‘trede’ stellen we de kracht van deelnemers centraal middels de ‘Learning Community’. De waarde van ervaring en netwerk uitwisselen ligt in de community zelf waarbij door actief delen van kennis, in co-creatie veel nieuwe oplossingen en nieuwe ideeën worden ontplooid. Het ervaringsleren en het psychische- en emotionele welbevinden van de deelnemers staat in de Community voorop. Wij werken daarin samen met onze leden en met professionele coaches en psychologen.